Rekrutacja

INSPEKTOR NADZORU Robót Budowlanych

Centrum Obsługi Administracji Rządowej – ogłasza nabór na stanowisko Inspektora nadzoru robót budowlanych.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Miejsce pracy: Warszawa

 

I.  Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 1. wykształcenie kierunkowe wyższe II stopnia,
 2. uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 3. przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 4. doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru w jednostce budżetowej -  minimum 3 lata,
 5. mile widziane doświadczenie w realizacji lub nadzorowaniu prac w obiektach zabytkowych,
 6. znajomość zasad kosztorysowania i programu NORMA PRO,
 7. umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów potwierdzona świadectwem ukończenia kursów,
 8. umiejętności obsługi komputera (Pakiet MS Office w tym MS Project, AutoCad),
 9. znajomość Prawa budowlanego, rozporządzeń wykonawczych, Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
 10. prawo jazdy kat. B,
 11. pożądane kompetencje: komunikatywność, samodzielność, dążenie do rezultatu, umiejętność analitycznego myślenia, sporządzania pism urzędowych,
 12. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 13. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. realizacja powierzonych zadań inwestycyjnych i remontowych z zakresu branży budowlanej,
  w oparciu o założenia rzeczowo - finansowe i plany inwestycyjne oraz remontowe,
 2. kontrola zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, harmonogramem rzeczowo-finansowym, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 3. wykonywanie czynności wskazanych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U.
  z 2016 poz.290 z późniejszymi zmianami) w zakresie obowiązków inspektora nadzoru,
 4. bieżąca kontrola kosztów inwestycji oraz przedstawianie raportów z wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych,
 5. wykonywanie okresowych kontroli i przeglądów technicznych budynków,  sporządzanie protokołów,
 6. nadzór i prowadzenie Książek Obiektów Budowlanych,
 7. potwierdzenie faktycznie wykonanego zakresu robót, jako podstawy fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót,
 8. udział w procesie przygotowania inwestycji do odbioru i przekazania jej w użytkowanie w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów częściowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
 9. sporządzanie kosztorysów robót, weryfikacja kompletności i poprawności dokumentacji projektowej, przedmiarów oraz dokumentacji powykonawczej,
 10. udział w sporządzaniu dokumentacji przetargowej (SWIZ, opis przedmiotu zamówienia oraz uczestnictwo w negocjacjach wartości robót dodatkowych lub uzupełniających),
 11. przygotowywanie raportów o postępie prac dla Zamawiającego, informowanie o powstałych przeszkodach przy realizacji prac lub możliwości powstania takich przeszkód,
 12. przygotowywanie opinii technicznych.

 

III. Wymagane dokumenty (obowiązkowe):

 1. list motywacyjny i życiorys – CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
 2. oświadzcenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną na adres rekrutacja@centrum.gov.pl w terminie do dnia 30 września 2017 r.

 

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi osobami.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Data publikacji 07.09.2017

Rejestr zmian
Autor:

Osoba publikująca: Anna Capkovska


Statystyka strony: 194 wizyt