Rekrutacja

Ekspert ds. zamówień publicznych

Centrum Obsługi Administracji Rządowej IGB ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Ekspert ds. zamówień publicznych - pełen etat.

 

I. Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania, niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 1. Wykształcenie wyższe- magisterskie - preferowane: prawo, administracja, ekonomia,
 2. Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych lub realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
 3. Minimum 5 lat stażu pracy w tym 3 lata stażu pracy w zakresie przygotowania
  i przeprowadzania zamówień publicznych,
 4. Umiejętność stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w praktyce,
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu: ustawy prawo zamówień publicznych
  i aktów wykonawczych do ustawy, kodeksu cywilnego, finansów publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych,
 8. Doświadczenie w tworzeniu dokumentacji, wzorów umów, pism dotyczących odwołań, sporządzania protokołów,
 9. Umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office, Internet, poczta elektroniczna,
 10. Wysoki standard etyki zawodowej

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Dbałość o staranne przestrzeganie prawa we wszystkich procedurach dotyczących zamówień publicznych dokonywanych przez COAR,
 2. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w tym również w zakresie zamówień wspólnych oraz zamówień centralnych realizowanych dla jednostek administracji państwowej,
 3. Prowadzenie korespondencji związanej z realizowanymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi,
 4. Opracowywanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych uwzględniających specyfikę COAR oraz zmieniający się stan prawny,
 5. Opracowywanie wzorów dokumentacji przetargowej,
 6. Sporządzanie wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
 7. Archiwizowanie sporządzonych dokumentów przetargowych,
 8. Udział w rozprawach prowadzonych przed KIO.

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość procedur administracyjnych i problematyki związanej z funkcjonowaniem administracji,
 2. Wiedza z zakresu prowadzenia projektów współfinansowanych ze środków UE,
 3. Zdyscyplinowanie i samodzielność.

IV. Wymagane dokumenty (obowiązkowe):

 1. List motywacyjny i życiorys – CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
 2. Oświadczenie o: pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
 3. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną na adres rekrutacja@centrum.gov.pl w terminie do dnia 03 kwietnia 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)".

Data publikacji 12.03.2018

Data modyfikacji 16.03.2018
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Anna Capkovska


Statystyka strony: 1011 wizyt