Rekrutacja

Inspektor nadzoru prac adaptacyjnych i remontowych branży elektrycznej

Miejsce pracy: Warszawa

 

I. Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie kierunkowe wyższe II stopnia
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
 • aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót elektrycznych - minimum 3 lata.
 • umiejętność czytania dokumentacji projektowej,
 • znajomość Prawa budowlanego, rozporządzeń wykonawczych, Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętności obsługi komputera (Pakiet MS Office w tym MS Project, AutoCad),
 • prawo jazdy kat. B,
 • pożądane kompetencje: komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, dążenie do rezultatu, umiejętność analitycznego myślenia, sporządzania pism urzędowych,
 • zaangażowanie, umiejętność rozwiązywania problemów branżowych związanych z realizacją robót,
 • umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów, znajomość zasad kosztorysowania oraz obsługa programu NORMA PRO,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • zaświadczenie o posiadaniu co najmniej 18 miesięcznego doświadczenia w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie robót telekomunikacyjnych i teletechnicznych, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania w branży telekomunikacyjnej,
 • świadectwo kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji do 1 kV.

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • realizacja powierzonych zadań inwestycyjnych i remontowych z zakresu branży elektrycznej, w oparciu o założenia rzeczowo - finansowe i plany inwestycyjne oraz remontowe,
 • kontrola zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, harmonogramem rzeczowo-finansowym, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • wykonywanie czynności wskazanych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1332 z późniejszymi zmianami) w zakresie obowiązków inspektora nadzoru,
 • bieżąca kontrola kosztów inwestycji oraz przedstawianie raportów z wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • wykonywanie okresowych kontroli i przeglądów technicznych budynków, sporządzanie protokołów,
 • potwierdzenie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót,
 • udział w procesie przygotowania inwestycji do odbioru i przekazania jej w użytkowanie w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów częściowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
 • sporządzanie przedmiarów, kosztorysów robót, weryfikacja kompletności i poprawności dokumentacji projektowej oraz dokumentacji powykonawczej,
 • udział w sporządzaniu dokumentacji przetargowej (SWIZ, opis przedmiotu zamówienia oraz uczestnictwo w negocjacjach wartości robót dodatkowych lub uzupełniających),
 • przygotowywanie raportów o postępie prac dla Zamawiającego, informowanie o powstałych przeszkodach przy realizacji prac lub możliwości powstania takich przeszkód.
 • przygotowywanie opinii technicznych.

III. Wymagane dokumenty (obowiązkowe):

 • list motywacyjny i życiorys – CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
 • oświadczenie o: pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu oraz adresu  e-mail w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Klauzula informacyjna.

Przetwarzanie danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacji.

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą  02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000373135, REGON: 142746130, NIP: 5213590436, jako pracodawca.
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD COAR, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, e-mail: iod@centrum.gov.pl, tel. 22 694 64 49.

 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy ⃰  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zgodnie z natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Centrum Obsługi Administracji Rządowej będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także       w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w Państwa dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: podstawa prawna art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

 

 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłączenie upoważnieni pracownicy COAR.

 2. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane:

        a) do zakończenia procesu rekrutacji;

        b) w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowychdla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.

 

 1. Mają Państwo prawo do:

 •  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 •  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 •  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 •  prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

Data publikacji 08.05.2019

Data modyfikacji 08.05.2019
Rejestr zmian
Autor : Agnieszka Pałysa

Osoba publikująca: Agnieszka Pałysa


Statystyka strony: 1205 wizyt