Rekrutacja

Specjalista ds. zamówień publicznych

Centrum Obsługi Administracji

ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:

Specjalista ds. zamówień publicznych

Miejsce pracy: Warszawa
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • dbałość o przestrzeganie prawa we wszystkich procedurach dotyczących zamówień publicznych,
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w tym również w zakresie zamówień wspólnych oraz zamówień centralnych realizowanych dla jednostek administracji państwowej,
 • prowadzenie korespondencji związanej z realizowanymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi,
 • sporządzanie wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
 • archiwizowanie sporządzonych dokumentów przetargowych,

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe- magisterskie - preferowane: prawo, administracja, ekonomia,
 • minimum 3 lata stażu pracy w tym 2 lata stażu pracy w zakresie przygotowania i przeprowadzania zamówień publicznych,
 • umiejętność stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w praktyce,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu: ustawy prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy, kodeksu cywilnego i finansów publicznych,
 • doświadczenie w tworzeniu dokumentacji, wzorów umów, pism dotyczących odwołań, sporządzania protokołów,
 • umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office, Internet, poczta elektroniczna,
 • wysoki standard etyki zawodowej


Wymagania dodatkowe:

 • studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych lub realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • znajomość procedur administracyjnych i problematyki związanej z funkcjonowaniem administracji,
 • wiedza z zakresu prowadzenia projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • zdyscyplinowanie i samodzielność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej (CV),
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu oraz adresu  e-mail w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Miejsce składania dokumentów:

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Powsińska 69/71, 00-903 Warszawa z dopiskiem na kopercie „nabór – Specjalista ds. zamówień publicznych”. Dokumenty można przesłać elektronicznie na adres: rekrutacja@centrum.gov.pl
Termin składania: do dnia 30 września 2018 r.

Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru.

Data publikacji 22.08.2018

Data modyfikacji 22.08.2018
Rejestr zmian
Autor : Anna Čapkovska

Osoba publikująca: Anna Čapkovska


Statystyka strony: 3405 wizyt