Rekrutacja

Główny Specjalista (Analityk)

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Zespół Planowania i Analiz ogłasza nabór na stanowisko:

 

Główny Specjalista (Analityk)

 

Miejsce pracy: siedziba Jednostki, Warszawa

Wymiar etatu: pełny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • uczestniczenie w procesie przygotowywania budżetów Jednostki krótko i długoterminowych oraz planów strategicznych;
 • kontrola realizacji budżetu, kalkulacja i wyjaśnianie odchyleń,
 • tworzenie budżetów i prognoz finansowych dla nowych projektów biznesowych,
 • kalkulacja kosztów wytworzenia oraz cen sprzedażowych usług,
 • analiza rentowności,
 • przygotowywanie analiz i raportów na potrzeby Kierownictwa Jednostki.

 

Oczekujemy:

 • znajomości zagadnień analizy finansowej oraz finansów;
 • minimum 3 letniego doświadczenia zawodowego,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • doświadczenia w samodzielnej analizie danych, formułowaniu wniosków i rekomendacji,
 • umiejętności wykorzystywania i przetwarzania danych źródłowych w raportach liczbowych i opisowych,
 • doskonałej organizacji pracy, samodzielności, sumienności, dokładności,
 • umiejętności praktycznego stosowania narzędzi analityki finansowej, w tym dobra znajomość programu Excel.
 • wysokiego standardu etyki zawodowej.

 

Mile widziane:

 • doświadczenie w audycie, księgowości, bądź raportowaniu,
 • znajomość zasad funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej instytucji działającej od lat na rynku,
 • umowę o pracę na pełen etat,
 • dogodną lokalizację z możliwością parkowania samochodu prywatnego,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach,

 

Wymagane dokumenty (obowiązkowe):

 • CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
 • oświadczenie o: pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu oraz adresu  e-mail w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną na adres rekrutacja@centrum.gov.pl


                                                      w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

 

Klauzula informacyjna.

Przetwarzanie danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacji.

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą  02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000373135, REGON: 142746130, NIP: 5213590436, jako pracodawca.
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD COAR, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, e-mail: iod@centrum.gov.pl, tel. 22 694 64 49.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy ⃰  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zgodnie z natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Centrum Obsługi Administracji Rządowej będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w Państwa dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: podstawa prawna art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

     4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłączenie upoważnieni pracownicy COAR.

     5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane:

 1. do zakończenia procesu rekrutacji;
 2. w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.

     6. Mają Państwo prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

     7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

 

 

Data publikacji 17.04.2019
Obowiązuje od 17.04.2019
Data modyfikacji 08.05.2019
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Agnieszka Pałysa


Statystyka strony: 581 wizyt