Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Aktualnie znajdujesz się na:

Specjalista ds. BHP

 

Centrum Obsługi Administracji Rządowej

ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:

Specjalista ds. BHP

 
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy, a także przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych,
 • szkolenia pracowników w zakresie BHP i przepisów przeciwpożarowych (szkolenia wstępne),
 • sporządzanie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń oraz instrukcji stanowiskowych,
 • sporządzanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • wykonywanie oceny minimalnych wymagań dla maszyn i urządzeń zgodnie z obowiązującymi normami,
 • sporządzanie Planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
 • sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej (w tym ZUS),
 • nadzór i doradztwo w prawidłowym prowadzeniu dokumentacji pracowniczej zgodnie z przepisami Prawa Pracy,
 • nadzór nad prawidłowością i terminowością profilaktycznych badań lekarskich,
 • nadzór nad badaniami i pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • wykonywanie innych czynności z zakresu BHP, które wynikają z nowych przepisów prawnych lub zarządzeń pokontrolnych.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub podyplomowe z zakresu BHP,
 • aktualne uprawnienia Inspektora/Specjalisty BHP,
 • minimum 2 letnie doświadczenie na analogicznym stanowisku,
 • bardzo dobra, praktyczna znajomość przepisów z obszaru bezpieczeństwa pracy,
 • umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania dobrych relacji interpersonalnych,
 • dobra, praktyczna umiejętność posługiwania się pakietem Office.

Oferujemy:

 • Pracę w prestiżowej instytucji działającej na rynku od wielu lat.
 • Stabilne zatrudnienie oparte o umowę o pracę na pełny etat.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych.

 

Miejsce składania dokumentów:

Centrum Obsługi Administracji Rządowej,  ul. Powsińska 69/71, 00-903 Warszawa z dopiskiem na kopercie „nabór – Specjalista ds. BHP”. Dokumenty można przesłać elektronicznie na adres: rekrutacja@centrum.gov.pl
Termin składania: do dnia 07 luty 2020 r.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia (obowiązkowe):

 • list motywacyjny - CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Klauzula informacyjna.

Przetwarzanie danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacji.

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Obsługi    Administracji Rządowej z siedzibą 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000373135, REGON: 142746130, NIP: 5213590436, jako pracodawca.
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD COAR, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, e-mail: iod@centrum.gov.pl, tel. 22 694 64 49.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy ⃰będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zgodnie z natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Centrum Obsługi Administracji Rządowej będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w Państwa dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

⃰ Przepisy prawa pracy: podstawa prawna art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłączenie upoważnieni pracownicy COAR.

5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane:

a) do zakończenia procesu rekrutacji;

b) w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.

6. Mają Państwo prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

Metadane

Data publikacji : 22.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Gimpel Wydział Kadrowo-Płacowy
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Gimpel

Opcje strony

do góry