Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Aktualnie znajdujesz się na:

Specjalista ds. kadr

 

Centrum Obsługi Administracji Rządowej

 

ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:

Specjalista ds. kadr

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków (główne zadania):

 • obsługa procesów związanych z przebiegiem zatrudnienia pracowników (akta osobowe, sporządzanie dokumentów kadrowych: zaświadczenia, umowy, aneksy, świadectwa pracy, ewidencja czasu pracy, sporządzanie dokumentów w zakresie nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunku pracy),
 • weryfikowanie i aktualizowanie danych dotyczących badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • bieżąca weryfikacja i aktualizacja uprawnień pracowników,
 • kontrola nad obiegiem oryginałów dokumentów kadrowo – płacowych,
 • tworzenie raportów i analiz z zakresu kadrowego,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych, 
 • wspieranie pracowników działu w bieżących zadaniach,
 • przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wymagania minimalne, które winien spełniać przyjmowany pracownik:

 • Minimum wykształcenie wyższe.
 • minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy i zagadnień z zakresu kadr i płac,
 • znajomość pakietu MS Office, Płatnik,
 • skrupulatność, odpowiedzialność i dbałość o szczegóły,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dobra znajomość przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z nowelizacją,
 • dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej instytucji działającej od lat na rynku,
 • umowę o pracę na pełen etat,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach,
 • ZFŚS,
 • grupowe ubezpieczenie na życie

Proponowana wysokość wynagrodzenia brutto: od 5 000 zł do 6 500 zł. 

 

Miejsce składania dokumentów:

Centrum Obsługi Administracji Rządowej,  ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa z dopiskiem na kopercie „nabór –Specjalista ds. kadr”. Dokumenty można przesłać elektronicznie na adres: rekrutacja@centrum.gov.pl
Termin składania: do dnia 26 czerwca 2020 r.

Wymagane dokumenty (obowiązkowe):

 • CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
 • Oświadczenie o: pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-mail w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacji:

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Obsługi    Administracji Rządowej z siedzibą 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000373135, REGON: 142746130, NIP: 5213590436, jako pracodawca.
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD COAR, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, e-mail: iod@centrum.gov.pl, tel. 22 694 64 49.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy ⃰będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zgodnie z natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Centrum Obsługi Administracji Rządowej będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w Państwa dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

⃰ Przepisy prawa pracy: podstawa prawna art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłączenie upoważnieni pracownicy COAR.

5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane:

a) do zakończenia procesu rekrutacji;

b) w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.

6. Mają Państwo prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Metadane

Data publikacji : 26.05.2020
Data modyfikacji : 15.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Gimpel Wydział Kadrowo-Płacowy
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Gimpel
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Gimpel

Opcje strony

do góry