Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Aktualnie znajdujesz się na:

Starszy Specjalista

 

Rekrutuje:  Wydział Finansowo-Księgowy

 

Poszukujemy: Starszego Specjalisty

 

Jeśli jesteś osobą kompetentną, energiczną, kontaktową i nie boisz się nowych wyzwań dołącz do naszego zespołu.

 

Oferujemy: stabilne zatrudnienie w prestiżowej instytucji działającej od lat na rynku, umowę o pracę na pełen etat, dogodną lokalizację z możliwością parkowania samochodu prywatnego, przyjazną atmosferę pracy, możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach.

 

Oczekujemy: wykształcenia wyższego, preferowane ekonomia, finanse; minimum 3 letniego doświadczenia zawodowego w księgowości; praktycznej znajomości przepisów podatkowych (VAT, CIT); bardzo dobrej znajomości ustawy o rachunkowości; samodzielności, umiejętności analitycznego myślenia, umiejętności obsługi komputera - pakiet MS Office, Internet, poczta elektroniczna.

 

Mile widziane: doświadczenie w raportowaniu; znajomość zasad funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną.

 

Zakres zadań do realizacji na stanowisku pracy: weryfikacja dokumentów finansowo -księgowych oraz rozliczeń podatkowych; ewidencja księgowa dokumentów sprzedaży, zakupu, dokumentów o charakterze kosztowym; uzgadnianie sald ksiąg rachunkowych; uczestniczenie przy sporządzaniu sprawozdań finansowych i innych raportów na potrzeby jednostki.

 

Co musisz zrobić: przygotować cv z wskazaniem przebiegu pracy zawodowej, dołączyć oświadczenia- o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych; braku karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego; o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu oraz adresu e­mail w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a następnie wymagane dokumenty aplikacyjne przesłać na adres rekrutacja@centrum.gov.pl lub  Centrum Obsługi Administracji Rządowej,  ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa z dopiskiem na kopercie „nabór –Starszy Specjalista ” w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

 

Oferowane wynagrodzenia od 5.500 do 6.500 zł brutto.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacji:

  1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Obsługi    Administracji Rządowej z siedzibą 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000373135, REGON: 142746130, NIP: 5213590436, jako pracodawca.
  2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD COAR, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, e-mail: iod@centrum.gov.pl, tel. 22 694 64 49.
  3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy ⃰będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zgodnie z natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Centrum Obsługi Administracji Rządowej będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w Państwa dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

⃰ Przepisy prawa pracy: podstawa prawna art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłączenie upoważnieni pracownicy COAR.

5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane:

a) do zakończenia procesu rekrutacji;

b) w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.

6. Mają Państwo prawo do:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Metadane

Data publikacji : 12.06.2020
Data modyfikacji : 15.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Gimpel Wydział Kadrowo-Płacowy
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Gimpel
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Gimpel

Opcje strony

do góry