Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Aktualnie znajdujesz się na:

Technik Obiektu

Centrum Obsługi Administracji Rządowej jest instytucją gospodarki budżetowej, odpowiedzialną za kompleksową obsługę KPRM, pełnimy funkcję centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej. Zajmujemy się realizacją szeregu usług na poziomie centralnym dla sektora rządowego.

Poszukujemy pracowników na stanowisko:

 

Technik Obiektu

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań do realizacji na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie prac konserwacyjno – eksploatacyjnych  zgodnie z wymogami, wytycznymi, w celu zakresu robót, kolejności ich wykonania i rodzaju potrzebnych materiałów oraz przepisami BHP;
 • zapewnienie bieżącej obsługi obiektu, utrzymanie w stanie gotowości eksploatacyjnej systemów i urządzeń technicznych;
 • wykonywanie prac montażowych i naprawczych;
 • wykonywanie prac określonych w poleceniu;
 • wykonywanie wszelkich prac ogólnobudowlanych na podległych obiektach;
 • wykonywanie w razie potrzeby prac gospodarczych i porządkowych na podstawie polecenia przełożonego;
 • pomoc przy wykonywaniu prac ślusarskich, stolarskich, tapicerskich, malarskich;
 • monitorowanie stanu technicznego, konserwacja i naprawa drobnych elementów budynku np.: dach, elewacja, ścian wewnętrznych, podłóg, sufitów, otworów drzwiowych i okiennych;
 • organizowanie własnego stanowiska pracy, przygotowanie materiałów narzędzi i sprzętu do realizacji robót malarskich, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii i ochrony środowiska;
 • terminowa realizacja zadań;

Oczekujemy:

 • wykształcenie min. zawodowe; 
 • punktualność; 
 • umiejętność pracy w zespole; 
 • dobra organizacja pracy;

Mile widziane:

 • rzetelność; 
 • uczciwość; 
 • chęci do pracy;

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej instytucji działającej od lat na rynku,
 • umowę o pracę na pełen etat,
 • przyjazną atmosferę pracy,

Co musisz zrobić:

 • przygotować cv z wskazaniem przebiegu pracy zawodowej,
 • dołączyć oświadczenia- o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych; braku karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu oraz adresu e­mail w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji

Proponowana wysokość wynagrodzenia brutto: od 4 200 zł do 4 500 zł. 

 

Miejsce składania dokumentów:

Centrum Obsługi Administracji Rządowej,  ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa z dopiskiem na kopercie „nabór –Technik Obiektu”. Dokumenty można przesłać elektronicznie na adres: rekrutacja@centrum.gov.pl.


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 


 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacji:

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Obsługi    Administracji Rządowej z siedzibą 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000373135, REGON: 142746130, NIP: 5213590436, jako pracodawca.
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD COAR, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, e-mail: iod@centrum.gov.pl, tel. 22 694 64 49.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy ⃰będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zgodnie z natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Centrum Obsługi Administracji Rządowej będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w Państwa dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

⃰ Przepisy prawa pracy: podstawa prawna art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłączenie upoważnieni pracownicy COAR.

5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane:

a) do zakończenia procesu rekrutacji;

b) w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.

6. Mają Państwo prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 04.08.2020
Data modyfikacji : 04.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Gimpel Wydział Kadrowo-Płacowy
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Gimpel Wydział Kadrowo-Płacowy
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Gimpel

Opcje strony

do góry