Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Aktualnie znajdujesz się na:

Specjalista ds. ochrony środowiska

Centrum Obsługi Administracji Rządowej

 

Centrum Obsługi Administracji Rządowej jest instytucją gospodarki budżetowej, odpowiedzialną za kompleksową obsługę KPRM, pełnimy funkcję centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej. Zajmujemy się realizacją szeregu usług na poziomie centralnym dla sektora rządowego.

                                      Poszukujemy pracowników na stanowisko:

 

Specjalista ds. ochrony środowiska

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań do realizacji na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat.
 • Sporządzanie wykazów zawierających informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określano ilości oraz informacje o wysokości należnych opłat.
 • Sporządzanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Sporządzanie raportów do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.
 • Sporządzanie sprawozdania bilansowego nośników energii i infrastruktury cieplnej oraz o cieple ze źródeł odnawialnych.
 • Okresowe i terminowe przesyłanie właściwych (wymaganych) ewidencji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
 • Wyliczanie ładunków zanieczyszczeń oraz samodzielne naliczanie opłat wg obowiązujących stawek za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza.
 • Realizacja przepływu informacji (decyzji, pozwoleń, opłat, kar itp.) zgodnego z ustawą kompetencyjną i przepisami wykonawczymi pomiędzy zakładem pracy a odpowiednimi urzędami-organami ochrony środowiska.
 • Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących gospodarczego korzystania ze środowiska obowiązujących przepisów i zasad.
 • Sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem warunków w zakresie gospodarczego korzystania ze środowiska przez COAR, określonych stosowną decyzją administracyjną w tym zakresie.
 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie gospodarczego korzystania ze środowiska w ośrodkach wypoczynkowych i innych jednostkach organizacyjnych COAR.
 • Sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur i rachunków.
 • Przygotowywanie projektów umów, aneksów, zapytań ofertowych i pism.
 • Prowadzenie bieżącej kontroli ilościowej i jakościowej oddawanych odpadów.
 • Prowadzenie ewidencji KPO i KEO.
 • Nadzór na umowami w zakresie ochrony środowiska.
 • Przygotowywanie zestawień, wykazów, dokumentów dla potrzeb Wydziału i kierownictwa COAR.
 • Monitorowanie stanu formalno-prawnego zakładu w zakresie ochrony środowiska.

Wymagania minimalne, które winien spełniać przyjmowany pracownik:

 • Znajomość zagadnień dotyczących ochrony środowiska.
 • Samodzielność w działaniu.
 • Przedsiębiorczość.
 • Umiejętność poszukiwania rozwiązań w ramach przepisów.
 • Praktyczna umiejętność MS Office.

Wymagania pożądane stawiane nowemu pracownikowi:

 • Wykształcenie wyższe (kierunek: ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub podobne).
 • Minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku związanym z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej instytucji działającej od lat na rynku.
 • umowę o pracę.
 • przyjazną atmosferę pracy.

Co musisz zrobić:

 • przygotować cv z wskazaniem przebiegu pracy zawodowej,
 • dołączyć oświadczenia- o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych; braku karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu oraz adresu e­mail w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Proponowana wysokość wynagrodzenia brutto: od 4 500 zł do 5 000 zł. 


Swoje oferty możecie Państwo składać do 24.09.2020 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Centrum Obsługi Administracji Rządowej,  ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa z dopiskiem na kopercie „nabór –Specjalista ds ochrony środowiska”. Dokumenty można przesłać elektronicznie na adres: rekrutacja@centrum.gov.pl.


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacji:

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Obsługi    Administracji Rządowej z siedzibą 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000373135, REGON: 142746130, NIP: 5213590436, jako pracodawca.
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD COAR, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, e-mail: iod@centrum.gov.pl, tel. 22 694 64 49.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy ⃰będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zgodnie z natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Centrum Obsługi Administracji Rządowej będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w Państwa dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

⃰ Przepisy prawa pracy: podstawa prawna art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłączenie upoważnieni pracownicy COAR.

5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane:

a) do zakończenia procesu rekrutacji;

b) w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.

6. Mają Państwo prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Metadane

Data publikacji : 03.09.2020
Data modyfikacji : 03.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Gimpel Wydział Kadrowo-Płacowy
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Gimpel
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Gimpel

Opcje strony

do góry