Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Aktualnie znajdujesz się na:

Administrator Systemów

Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) jest instytucją gospodarki budżetowej powołaną przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w celu zapewnienia realizacji zadań publicznych przez KPRM.

 

Centrum Obsługi Administracji Rządowej ogłasza nabór na stanowisko:

 

Administrator Systemów

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Administracja i nadzór nad serwerami opartymi o system Windows Server, lub/i systemami z rodziny Linux, w tym również w środowiskach wirtualnych;
 • Monitoring i nadzór nad infrastrukturą serwerową;
 • Komunikacja z serwisami technicznymi przy zgłoszeniach realizowanych przez firmy trzecie;
 • Identyfikacja oraz rozwiązywanie problemów, przyjmowanie, analizowanie i realizowanie zgłoszeń;
 • Realizowanie procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
 • Rzetelne prowadzenie dokumentacji i rejestrów dotyczących bieżącej obsługi użytkowników, w szczególności wniosków i protokołów, zgodnie z ustalonymi procesami i procedurami;
 • Wspieranie pierwszej linii wsparcia innych komórek organizacyjnych.

Wymagania:

 • Minimum wykształcenie średnie;
 • Minimum 2 lata doświadczenia w IT na podobnym stanowisku;
 • Znajomość konfiguracji i administracji serwerami Microsoft Windows Server 2008R2/2016 lub/i serwerami z rodziny Linux Redhat;
 • Znajomość protokołów: TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DNS, DHCP, SSH, NTP;
 • Mile widziana znajomość konfiguracji i administracji IIS/MS SQL lub/i Apache/MySQL;
 • Mile widziana znajomość konfiguracji i administracji Active Directory (zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami, GPO itp.);
 • Mile widziana znajomość konfiguracji i administracji serwerami VMWare ESXi lub MS Hyper-V;
 • Podstawowa wiedza z zakresu bezpieczeństwa IT i zabezpieczania/hardeningu systemów;
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym wykorzystanie dokumentacji technicznej w praktyce;
 • Samodzielność w zdobywaniu informacji i inicjatywa w działaniu;
 • Umiejętność tworzenia procedur, procesów i tworzenia dokumentacji technicznej;
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, w szczególności w nawiązywaniu dobrych relacji z użytkownikami i współpracownikami;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność analitycznego myślenia, w szczególności rozwiązywania złożonych problemów technicznych;
 • Zorientowanie na szczegóły;
 • Nastawienie na wynik;
 • Niekaralność.

 

Dodatkowe atuty:

 • język angielski;
 • tworzenie skryptów w środowisku Windows i Linux;
 • znajomość EMC NetWorker i bibliotek taśmowych;

Oferujemy:

 • Pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego;
 • Pracę w prestiżowej instytucji;
 • Szkolenia.

 

Co musisz zrobić:

 • przygotować cv z wskazaniem przebiegu pracy zawodowej;
 • dołączyć oświadczenia - o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych; braku karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-­mail w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

Proponowana wysokość wynagrodzenia brutto: od 4 000 zł do 8 000 zł. 

Swoje oferty możecie Państwo składać do 28.09.2020 r.

 

Dziękujemy za zainteresowanie ogłoszeniem i informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Miejsce składania dokumentów:

Centrum Obsługi Administracji Rządowej,  ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa z dopiskiem na kopercie „nabór – Administrator Systemów”. Dokumenty można przesłać elektronicznie na adres: rekrutacja@centrum.gov.pl.

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacji:

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Obsługi    Administracji Rządowej z siedzibą 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000373135, REGON: 142746130, NIP: 5213590436, jako pracodawca.
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD COAR, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, e-mail: iod@centrum.gov.pl, tel. 22 694 64 49.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy ⃰będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zgodnie z natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Centrum Obsługi Administracji Rządowej będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w Państwa dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

⃰ Przepisy prawa pracy: podstawa prawna art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłączenie upoważnieni pracownicy COAR.

5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane:

a) do zakończenia procesu rekrutacji;

b) w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.

6. Mają Państwo prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Metadane

Data publikacji : 03.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Gimpel Wydział Kadrowo-Płacowy
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Gimpel

Opcje strony

do góry