Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Aktualnie znajdujesz się na:

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

 

Centrum Obsługi Administracji Rządowej jest instytucją gospodarki budżetowej, odpowiedzialną za kompleksową obsługę KPRM, pełni funkcję centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej. Zajmuje się realizacją usług na poziomie centralnym dla sektora rządowego.

 

Poszukujemy pracowników na stanowisko:

 

Inspektor nadzoru w Wydziale Inwestycyjno-Remontowym

Miejsce pracy: Warszawa

Podstawowe zadania i obowiązki:

 • planowanie inwestycji i remontów;
 • szacowanie wartości inwestycji i remontów;
 • opracowywanie PFU oraz OPZ, zapisów SIWZ oraz umownych;
 • udział w postępowaniach przetargowych;
 • pozyskiwanie decyzji administracyjnych zezwalających na realizację inwestycji;
 • analiza dokumentacji technicznej;
 • planowanie, organizacja i nadzór nad realizacją robót;
 • zatwierdzanie przerobów;
 • nadzór nad usuwaniem wad i usterek;
 • rozliczanie finansowe robót;
 • wspieranie Wydziału Inwestycyjno – Remontowego w realizacji bieżących zadań.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, technicznego,
 • posiadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej bez ograniczeń,
 • minimum 2 lata doświadczenia w zawodowego jako kierownik robót lub inspektor nadzoru
  w branży sanitarnej bez ograniczeń,
 • znajomości zagadnień z branży telekomunikacyjnej i teletechnicznej,
 • znajomości rozwiązań technicznych,
 • znajomości MS Office.

Mile widziana:

 • znajomość programów: AutoCad, Norma,
 • doświadczenie zawodowe w realizacji inwestycji w obiektach zabytkowych,
 • posiadanie poświadczenia w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • prawo jazdy kategorii B.

Zapewniamy:

 • umowę o pracę na pełny etat;
 • wynagrodzenie brutto: od 6 000,00 zł do 8 000,00 zł;
 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej instytucji działającej od lat na rynku;
 • przyjazną atmosferę w pracy;
 • pracę w doświadczonym zespole.

Swoją ofertę, zawierającą:

 • CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
 • dyplom ukończenia studiów,
 • dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi
  w branży sanitarnej bez ograniczeń,
 • świadectwa pracy potwierdzające 2 letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót lub inspektor nadzoru w branży sanitarnej bez ograniczeń,
 • podpisane oświadczenia o treści:
  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. „Dane osobowe wykraczające poza zakres wynikający z przepisów prawa przekazuję dobrowolnie i z własnej inicjatywy”

 

prześlij do 18 kwietnia 2021 r. na adres:

 • rekrutacja@centrum.gov.pl
  lub
 • Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 00-903 Warszawa

 

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani o terminie spotkania telefonicznie lub poprzez e-mail.

 

 

Klauzula informacyjna.

Przetwarzanie danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacji.

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą  02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71,e-mail: sekretariat@centrum.gov.pl.

 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej  na adres: COAR lub IOD COAR, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, e-mail: sekretariat@centrum.gov.pl lub iod@centrum.gov.pl.

 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Centrum Obsługi Administracji Rządowej będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w Państwa dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłączenie upoważnieni pracownicy COAR oraz podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane:

     a)       do zakończenia procesu rekrutacji;

    b)      w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy. 

6. Mają Państwo prawo do:

     ·         prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

     ·         prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

     ·         prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

     ·         prawo do usunięcia danych osobowych;

     ·         prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

8Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Metadane

Data publikacji : 22.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Gimpel Wydział Kadrowo-Płacowy
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Gimpel

Opcje strony

do góry