Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Deklaracja dostępności

Centrum Obsługi Administracji Rządowej  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP  Centrum Obsługi Administracji Rządowej .

Data publikacji strony internetowej: 2011-01-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • wybrane dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, zostały wykonane w kilku komórkach organizacyjnych co uniemożliwiło wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • dla skanów udostępniono alternatywne dokumenty dostępne cyfrowo
Dodatkowo dokumenty publikowane na Platformie Zakupowej zamowienia.gov.pl mogą być częściowo niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • pochodzą z różnych źródeł
 • są to dokumenty bardzo obszerne i złożone
 • ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innych instytucjach

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Styś, dostepnosc@centrum.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 694 75 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

 1. Siedziba COAR mieści się w Budynku A. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście od ul. Powsińskiej jest przeznaczone dla gości. Wejście bezpośrednio z chodnika – nie ma schodów, a szerokość drzwi pozwala na wjazd wózka inwalidzkiego. Kancelaria Ogólna znajduje się po lewej stronie od wejścia, pokój nr 003. Pracownik Kancelarii udziela informacji dotyczących lokalizacji pomieszczeń w budynku oraz godzin pracy COAR. Do Kancelarii Ogólnej prowadzi korytarz umożliwiający przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
 2. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Na wyższe piętra prowadzą schody. W budynku nie ma windy.
 3. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 4. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 5. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Pozostałe budynki mieszczące się przy ul. Powsińskiej 69/71 nie są dostępne architektonicznie dla osób niepełnosprawnych.
 9. W Centrum Obsługi Administracji Rządowej istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego on-line.

Tłumacz języka migowego

Na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że zapewnia osobom uprawnionym możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Skorzystanie z usługi tłumacza języka migowego online jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza języka migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

 • Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby, gdzie w kancelarii (pokój nr 003) znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a pracownikiem COAR. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
 • Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do internetu. Usługa dostępna jest na stronie internetowej COAR.
do góry