Centrum Obsługi Administracji Rządowej

https://bip.centrum.gov.pl/cuw/zadania-i-kompetencje/1130,Zadania-i-kompetencje.html
13.06.2024, 14:53

Podstawowym celem istnienia Centrum Obsługi Administracji Rządowej jest świadczenie najwyższej jakości usług na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz racjonalne zarządzanie powierzonym majątkiem Skarbu Państwa.

 

Przedmiotem działalności podstawowej oraz działalności innej niż podstawowa Centrum Obsługi Administracji Rządowej są:

I. Przedmiot działalności podstawowej obejmuje wykonywanie zadań publicznych:

1)  w zakresie usług, dostaw i robót budowlanych na rzecz KPRM w celu zapewnienia realizacji zadań przez KPRM, w szczególności:

a) zarządzanie i administrowanie mieniem,

b) obsługa gospodarcza, kancelaryjna, kwiaciarska, portierska, gastronomiczna, Biblioteki Rządowej, sprzątanie, porządkowanie,

c) administrowanie systemami i sieciami teleinformatycznymi, w tym służącymi do przetwarzania informacji niejawnych,

d) obsługa helpdesk oraz teletechniczna,

e) obsługa audiowizualna,

f) realizacja inwestycji i remontów, w tym pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla KPRM,

g) zamówienia publiczne,

h) zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz innych uprawnionych osób,

i) obsługa transportowa,

j) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwo w zakresie informatyki,

k) poligrafia,

l) zapewnienie bazy szkoleniowo-konferencyjnej dla administracji rządowej, a w zakresie niewykorzystanym na cele szkoleniowo-konferencyjne świadczenie usług wypoczynkowych;

2)  prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie postępowań wspólnych, centralnych i na indywidualne zlecenie, jak również prowadzenie działalności w zakresie nabywania produktów lub usług z przeznaczeniem ich odsprzedaży zamawiającym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269).

 

II. IGB może prowadzić działalność na rzecz podmiotów innych niż KPRM, jako działalność inną niż podstawowa (działalność dodatkowa). Przedmiot działalności dodatkowej obejmuje w szczególności:

1) wynajem i zarządzanie nieruchomościami (PKD 68.2);

2) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2);

3) pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3);

4) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1) w zakresie bazy szkoleniowo-konferencyjnej niewykorzystywanej na cele szkoleniowo konferencyjne dla administracji rządowej;

5) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62);

6) działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56);

7) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z);

8) działalność związaną z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1);

9) drukowanie i działalność związana z poligrafią (PKD 18.1).

Metadane

Data publikacji : 18.01.2011
Data modyfikacji : 13.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor Centrum
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor Centrum
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Skibniewska

Opcje strony