Centrum Obsługi Administracji Rządowej

https://bip.centrum.gov.pl/cuw/zamowienia-publiczne/14224,Pelnienie-funkcji-Inwestora-Zastepczego-przy-realizacji-Inwestycji-pn-Przebudowa.html
2023-02-07, 09:03

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji Inwestycji pn.: „Przebudowa budynku w Krakowie przy ul. Lubicz 25 dla potrzeb krakowskich jednostek prokuratury”

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego za pośrednictwem Platformy zakupowej na Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji Inwestycji pn.:  „Przebudowa budynku w Krakowie przy ul. Lubicz 25 dla potrzeb krakowskich jednostek prokuratury”; nr postępowania: 2021/41 pod adresem:
 
https://zamowienia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/273778/pelnienie-funkcji-inwestora-zastepczego-przy-realizacji-inwestycji-pn-przebudowa-budynku-w-krakowie-przy-ul-lubicz-25-dla-potrzeb-krakowskich-jednostek-prokuratury-1
 
 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy Pzp, za pośrednictwem elektronicznej Platformy zakupowej „eb2b” (dalej: „Platforma”) pod adresem: https://zamowienia.gov.pl lub https://platforma.eb2b.com.pl, która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy Pzp.
 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
 3. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
 4. Instrukcja korzystania z Platformy:
 1. w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” wykonawca wybiera niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, kiedy wykonawca nie posiada konta na Platformie, lub panelu logowania użytkownika do Systemu w przypadku posiadania konta na Platformie;
 2. po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną
  (e-mail) informującą, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do 24h (8h roboczych).
 3. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy.
  Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę;
 4. w zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania (SWZ oraz pozostałe dokumenty). Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.
 5. Zaleca się, aby Wykonawca na bieżąco śledził (sugerujemy codziennie) zmiany jakich w trakcie postępowania może dokonać Zamawiający. Zalecenie dotyczy również informacji jakie Zamawiający kieruje do Wykonawców po zakończeniu składania ofert.
  1. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
 1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
  niż 4/1 mb/s,
 2. komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 3. zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.
 4. włączona obsługa JavaScript,
 5. zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
  1. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”.
  2. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze
   do 100 MB.
  3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów
   lub oświadczeń składające się na ofertę, składane są przez wykonawcę przy użyciu zakładki „Załączniki” w trakcie etapu składania ofert/wniosków.
  4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane przez wykonawcę po złożeniu ofert (np. na wezwanie zamawiającego), składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”.
  5. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wnioski o przeprowadzenie wizji
   lokalnej itp., także składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”.
  6. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych
   w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
   o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (
   Dz.U. 2021 poz. 670), tj. rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt., xades.
  7. Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf.
  8. Zalecenia zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
 1. dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się zastosowanie podpisu w formacie PAdES,
 2. dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się zastosowanie podpisu wewnętrznego w formacie XAdES.
  1. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
  2. Informacja na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
 1. szyfrowanie za pomocą protokołu TLS;
 2. formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8;
 3. wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością
  co do setnej części sekundy;
 4. pliki oferty wczytane przez wykonawcę na Platformę i zapisane, widoczne są
  w Platformie jako zaszyfrowane, możliwość otwarcia plików dostępna jest dopiero
  po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;
 5. oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.

1. Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71, 02-903 Warszawa (dalej: „COAR”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

2.  W świetle powyższego COAR informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Centrum Obsługi Administracji Rządowej Instytucja Gospodarki Budżetowej z siedzibą w Warszawie przy  ul. Powsińskiej 69/71, 02-903 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000373135, REGON: 142746130, NIP: 5213590436. Na etapie realizacji umowy Administratorem danych osobowych będzie Prokuratura Regionalna z siedzibą w Krakowie, która będzie stroną Umowy w sprawie zamówienia publicznego i w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Skarb Państwa - Prokuratura Regionalna w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków; e-mail: iod@krakow.pr.gov.pl.

2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: COAR lub IOD COAR, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa; e-mail: sekretariat@centrum.gov.pl lub iod@centrum.gov.pl.

3) Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek administracji publicznej na podstawie przepisów Zarządzenia nr 249 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego (M.P. 2020 poz. 1215). Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby                     ww. postępowań mieści się w zakresie działalności statutowej COAR, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby COAR mogło prawidłowo wypełniać nałożone na nie obowiązki prawne.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy COAR oraz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych spółka eB2B Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U21, 02-797 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426361, REGON: 146200473, NIP: 951-23-57-750, jako właściciel Platformy Zakupowej eB2B, na której COAR prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://zamowienia.gov.pl/, a także podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art.18 oraz art. 74 ustawy Pzp.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 2. jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy.

 

6) Posiada Pani/Pan:

 • prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO)                               skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy    w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)                   z zastrzeżeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania, a także z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

7) Nie przysługuje Pani/Panu:

 • prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.

10) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

11) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12) COAR dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek administracji publicznej na podstawie przepisów Zarządzenia nr 249 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego (M.P. 2020 poz. 1215).

 

Metadane

Data publikacji : 06.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Kijo

Opcje strony