Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie murów oporowych wraz z remontem nawierzchni (wjazd do garażu samochodów osobowych – budynek C obiekt przy ul. Powsińskiej – od strony ul. Limanowskiego)

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego za pośrednictwem Platformy Zakupowej na Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie murów oporowych wraz z remontem nawierzchni (wjazd do garażu samochodów osobowych – budynek C obiekt przy ul. Powsińskiej – od strony ul. Limanowskiego),postępowanie nr 2020/60/COAR pod adresem:

https://zamowienia.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/201604/wykonanie-robot-budowlanych-polegajacych-na-remoncie-murow-oporowych-wraz-z-remontem-nawierzchni-wjazd-do-garazu-samochodow-osobowych-budynek-c-obiekt-przy-ul-powsinskiej-od-strony-ul-limanowskiego

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. Niezbędne
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej to: stały
dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,
komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram,
procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4,
Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w
przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0. włączona obsługa JavaScript,
zainstalowany program Acrobat Reader. Zaleca się Wykonawcy zainteresowanym udziałem
w postępowaniu rejestrację na Platformie Zakupowej w celu otrzymywania na bieżąco
powiadomień dotyczących przebiegu postępowania.
Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie oraz podpisania jej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą w Warszawie przy ul.
Powsińskiej 69/71, 02– 903 Warszawa (dalej: „COAR”) przetwarza dane zawarte w
ofertach albo wnioskach
2. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
znajdujące się
w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja
i Informacja
o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia
postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1843 ze zm.). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), mają charakter
danych osobowych.
3. W świetle powyższego COAR informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Centrum Obsługi
Administracji Rządowej Instytucja Gospodarki Budżetowej z siedzibą w Warszawie
przy
ul. Powsińskiej 69/71, 02- 903 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000373135, REGON:
142746130, NIP: 5213590436.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych (dalej „IOD”, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na
adres: IOD COAR, 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71; e-mail:
iod@centrum.gov.pl , tel. 22 694 64 49.
3. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest
prowadzenie postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz
jednostek administracji publicznej na podstawie przepisów Zarządzenia nr 100
Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla
jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej
zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego (M.P. z
2019 r. poz. 334). Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań
mieści się w zakresie działalności statutowej COAR, ujawnionym w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przetwarzanie tych danych jest
niezbędne, aby COAR mogło prawidłowo wypełniać nałożone na nie obowiązki.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy COAR oraz
spółka eB2B Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w
Warszawie (adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U21, 02-797 Warszawa),
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426361,
REGON: 146200473, NIP: 951-23-57-750, jako właściciel Platformy Zakupowej
eB2B, za pomocą której COAR prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, działającą pod adresem: https://zamowienia.gov.pl/ lub
www.platforma.eB2B.com.pl.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest
Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. COAR dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami.

Metadane

Data publikacji : 26.08.2020
Data modyfikacji : 26.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Kijo
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Kijo

Opcje strony

do góry