Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Dostawa drobiu, mięsa i wędlin na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Postępowanie prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://zamowienia.gov.pl (lub https://platforma.eB2B.com.pl) w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych na Dostawę drobiu, mięsa i wędlin na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej (numer
postępowania: 2021/71), pod adresem:
 
Korzystanie z platformy jest bezpłatne.
Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.
Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej to:
1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s;
2. komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3. zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0;
4. włączona obsługa JavaScript;
5. zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
Zaleca się Wykonawcy zainteresowanym udziałem w postępowaniu rejestrację na Platformie Zakupowej w celu otrzymywania na bieżąco powiadomień dotyczących przebiegu postępowania.
Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie oraz podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
 
Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71, 02-903 Warszawa (dalej: „COAR”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu
prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.
 
W świetle powyższego COAR informuje, że:
 
Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Centrum Obsługi Administracji Rządowej Instytucja Gospodarki Budżetowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71, 02- 903 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000373135, REGON: 142746130, NIP: 5213590436;
 
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: COAR lub IOD COAR, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa; email: sekretariat@centrum.gov.pl lub iod@centrum.gov.pl;
 
Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie postępowań o
udzielenie zamówień publicznych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie działalności statutowej COAR, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby COAR mogło prawidłowo wypełniać nałożone na nie obowiązki prawne;
 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy COAR oraz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych spółka eB2B Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U21, 02-797 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426361, REGON: 146200473, NIP: 951-23-57-750, jako właściciel Platformy Zakupowej eB2B, na której COAR prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
działającą pod adresem: https://zamowienia.gov.pl/, a także podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art.18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  • przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy;
  •  
Posiada Pani/Pan:
  • prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
  • prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO) - skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) z zastrzeżeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania, a także z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
 
  • prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  • prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy;
 
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
 
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 
COAR dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 

Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Metadane

Data publikacji : 07.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Kijo

Opcje strony

do góry