Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Przebudowa wjazdu na teren ZA Parkowa od strony ul. Sulkiewicza (ogrodzenie, brama, furtka)

Postępowanie prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://zamowienia.gov.pl (lub
https://platforma.eB2B.com.pl) w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na Przebudowę wjazdu na teren ZA Parkowa od strony ul. Sulkiewicza (ogrodzenia, brama, furtka); nr postępowania: 2022/45, pod adresem:

https://zamowienia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/367917/przebudowa-wjazdu-na-teren-za-parkowa-od-strony-ul-sulkiewicza-ogrodzenie-brama-furtka

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.
Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.
Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie
Zakupowej to:
1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1
Mb/s;
2. komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB,
procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHz, jeden z systemów
operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym
producenta (sugerujemy nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania);
3. zainstalowana dowolna wersja przeglądarki internetowej - sugerujemy najnowsze wersje:
Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera;
4. włączona obsługa JavaScript;
5. zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików
(np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
Zaleca się Wykonawcy zainteresowanym udziałem w postępowaniu rejestrację
na Platformie Zakupowej w celu otrzymywania na bieżąco powiadomień dotyczących
przebiegu postępowania.
Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie oraz podpisania jej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą w Warszawie przy ul.
Powsińskiej 69/71, 02-903 Warszawa (dalej: „COAR”) przetwarza dane zawarte w
ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach
(Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP,
Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego
na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter
danych osobowych.
2. W świetle powyższego COAR informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Centrum
Obsługi Administracji Rządowej Instytucja Gospodarki Budżetowej z siedzibą w
Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71, 02- 903 Warszawa, wpisane do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr
KRS 0000373135, REGON: 142746130, NIP: 5213590436.
2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z
Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za
pomocą poczty tradycyjnej na adres: COAR lub IOD COAR, ul. Powsińska 69/71,
02-903 Warszawa; email: sekretariat@centrum.gov.pl lub iod@centrum.gov.pl.
3) Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie postępowań o
udzielenie zamówień publicznych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww.
postępowań mieści się w zakresie działalności statutowej COAR, ujawnionym w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne,
aby COAR mogło prawidłowo wypełniać nałożone na nie obowiązki prawne.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy COAR oraz
na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych spółka eB2B
Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres: Al.
Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U21, 02-797 Warszawa), wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000426361, REGON: 146200473, NIP: 951-23-57-750, jako właściciel
Platformy Zakupowej eB2B, na której COAR prowadzi postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://zamowienia.gov.pl/, a także
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art.18 oraz
art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
- przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy;
6) Posiada Pani/Pan:
- prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
- prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO) - skorzystanie z
prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
z zastrzeżeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania
ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania, a także z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
7) Nie przysługuje Pani/Panu:
- prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest
Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
10) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
11) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12) COAR dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie postępowań o
udzielenie zamówienia publicznego.

Metadane

Data publikacji : 23.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Kijo

Opcje strony

do góry