Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Dostawa szczepionki doustnej przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na dostawę szczepionki doustnej przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących, numer postępowania: WIP.261.11.2024.NP, pod adresem:

https://zamowienia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/425108/dostawa-szczepionki-doustnej-przeciwko-wsciekliznie-dla-lisow-wolno-zyjacych

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej to:

 1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s;
 2. komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
 3. zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0;
 4. włączona obsługa JavaScript;
 5. zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Zaleca się Wykonawcy zainteresowanym udziałem w postępowaniu rejestrację na Platformie Zakupowej w celu otrzymywania na bieżąco powiadomień dotyczących przebiegu postępowania.

Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie oraz podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71, 02-903 Warszawa (dalej: „COAR”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

W świetle powyższego COAR informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Centrum Obsługi Administracji Rządowej Instytucja Gospodarki Budżetowej z siedzibą w Warszawie przy  ul. Powsińskiej 69/71, 02- 903 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000373135, REGON: 142746130, NIP: 5213590436;
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: COAR lub IOD COAR, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa; e-mail: sekretariat@centrum.gov.pl lub iod@centrum.gov.pl ;
 3. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie działalności statutowej COAR, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby COAR mogło prawidłowo wypełniać nałożone na nie obowiązki prawne;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy COAR oraz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych spółka eB2B Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U21, 02-797 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426361, REGON: 146200473, NIP: 951-23-57-750, jako właściciel Platformy Zakupowej eB2B, na której COAR prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://zamowienia.eb2b.com.pl lub https://platforma.eb2b.com.pl, a także podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art.18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
 • przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy;
 1. Posiada Pani/Pan:
 • prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO) - skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) z zastrzeżeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania, a także z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
 • prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy;
 3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
 4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 5. COAR dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Metadane

Data publikacji : 31.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Nowicka

Opcje strony

do góry