Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Wymiana drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych w budynkach zlokalizowanych w Warszawie na terenie administrowanym przez COAR w ramach zadania pn.: Wymiana drzwi zewnętrznych w lokalach mieszkalnych przy ul. Grzesiuka

Postępowanie prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy
Zakupowej dostępnej pod adresem https://zamowienia.eb2b.com.pl (lub
https://platforma.eb2b.com.pl) w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na wymianę drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych w budynkach zlokalizowanych w Warszawie na terenie administrowanym przez COAR w ramach zadania pn.: Wymiana drzwi zewnętrznych w lokalach mieszkalnych przy ul. Grzesiuka, numer zamówienia: WIP.261.38.2024.KA, pod adresem:

https://zamowienia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/438398/wymiana-drzwi-wejsciowych-do-lokali-mieszkalnych-w-budynkach-zlokalizowanych-w-warszawie-na-terenie-administrowanym-przez-coar-w-ramach-zadania-pn-wymiana-drzwi-zewnetrznych-w-lokalach-mieszkalnych-przy-ul-grzesiuka

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.
Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.
Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
Platformie Zakupowej to:
1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
4/1 mb/s;
2. komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8
GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac
OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3. zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku
Internet Explorer minimalnie wersja 11.0;
4. włączona obsługa JavaScript;
5. zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików
(np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
Zaleca się Wykonawcy zainteresowanym udziałem w postępowaniu rejestrację na
Platformie Zakupowej w celu otrzymywania na bieżąco powiadomień dotyczących
przebiegu postępowania.
Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie oraz podpisania jej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej
69/71, 02-903 Warszawa (dalej: „COAR”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo
wnioskach
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy,
CentralnaEwidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny)
w celu
prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Wśród tych informacji
mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”),
mają charakter danych osobowych.
W świetle powyższego COAR informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Centrum Obsługi
Administracji Rządowej Instytucja Gospodarki Budżetowej z siedzibą w Warszawie
przy ul. Powsińskiej 69/71, 02- 903 Warszawa, wpisane do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS
0000373135, REGON: 142746130, NIP: 5213590436;
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z
Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za
pomocą poczty tradycyjnej na adres: COAR lub IOD COAR, ul. Powsińska 69/71,
02-903 Warszawa; e-mail: sekretariat@centrum.gov.pl lub iod@centrum.gov.pl ;
3. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie
postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie działalności statutowej COAR,
ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby COAR mogło prawidłowo wypełniać
nałożone na nie obowiązki prawne;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy COAR
oraz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych spółka
eB2B Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w
Warszawie (adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U21, 02-797 Warszawa),
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426361,
REGON: 146200473, NIP: 951-23-57-750, jako właściciel Platformy Zakupowej
eB2B, na której COAR prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, działającą pod adresem: https://zamowienia.eb2b.com.pl lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art.18 oraz art. 74
ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
- przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego,
- jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy;. Posiada
Pani/Pan:
- prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
- prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO) -skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
z zastrzeżeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania
ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania, a także z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
7. Nie przysługuje Pani/Panu:
- prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO),
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest
Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy;
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
12. COAR dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami.

Metadane

Data publikacji : 05.06.2024
Data modyfikacji : 05.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Kijo
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Kijo

Opcje strony

do góry